grandx

Με μία μακροσκελή ανακοίνωσή της η εταιρία Grand X, παρεμβαίνει στο περιστατικό των συλλήψεων στην Κω με την κατηγορία του παράνομου τζόγου και υποστηρίζει ότι “δεν υπήρχε καμιά παράβαση καθώς οι υπηρεσίες ήταν νόμιμες και παρέχονταν μέσω διαδικτύου”,  επικαλούμενη τη διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 5 του ν.4002/2011.

Αναλυτικά ολόκληρη η ανακοίνωση, έχει ως εξής:

“Η διεξαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου ανήκει στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Δημοσίου και ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 45 έως 50 του ν.4002/2011 (Α 180). Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές οι άδειες διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου χορηγούνται από τον Υπουργό Οικονομικών κατόπιν διενέργειας διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, έχουν διάρκεια ισχύος πέντε (5) έτη και μπορούν να ανανεωθούν για ίσο ή μικρότερο χρονικό διάστημα με την καταβολή πρόσθετου εύλογου τιμήματος.Κάθε ανάδοχος δεν μπορεί να λάβει πάνω από μία (1) άδεια. Οι άδειες είναι προσωπικές και αμεταβίβαστες. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκμίσθωση ή συνεκμετάλλευση της άδειας με τρίτους. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Πιαγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) καθορίζει, σύμφωνα με το νόμο, τις απαιτούμενες προϋποθέσεις λειτουργίας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εξυπηρετητών (servers) και του λογισμικού των τυχερών παιγνίων για τους κατόχους της άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση όλων των διατάξεων που αφορούν την προστασία των παικτών και του δημοσίου συμφέροντος.Μέχρι σήμερα, τέτοιες άδειες δεν έχουν χορηγηθεί.

Μέχρι τη χορήγηση των αδειών αυτών λειτουργεί το μεταβατικό καθεστώς της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του ν.4002/2011 (Α 180). Το παραπάνω καθεστώς επικράτησε να αναφέρεται και ως «Μεταβατικό Καθεστώς», δεδομένου ότι ισχύει μέχρι τη διενέργεια του διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού. Σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α 180), εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα, έως τη διενέργεια του διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, υπό την προϋπόθεση ότι:

  • Κατέχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και παροχής τέτοιων υπηρεσιών που έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασής τους και

  • Έχουν ενταχθεί στο φορολογικό καθεστώς των άρθρων 45 έως 50 του ν. 4002/2011 (Α 180).

Η ανακοίνωση έγινε στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/adce2057-71fb- 4925-b094-42ca230af81f, η οποία δεν είναι πλέον προσβάσιμη, για λόγους που αφορούν το Υπουργείο Οικονομικών (για λεπτομέρειες βλ. ιστοσελίδα της ΕΕΕΠ). Επιπλέον έχει δημιουργηθεί ειδική λίστα απαγορευμένων παρόχων – ιστοτόπων (black list) – επίσης ευχερώς διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΕΕΠ, με αποτέλεσμα κάθε ενδιαφερόμενος, πολλώ δε μάλλον οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές να έχουν τη δυνατότητα να εξετάζουν ανά πάσα στιγμή την νομιμότητα ή μη του επισκεπτόμενου ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, τον οποίο επισκέπτεται ο εκάστοτε «παίκτης».

Κατά συνέπεια και με βάση τη διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 5 του ν.4002/2011, οι εταιρείες που έχουν υπαχθεί στη μεταβατική περίοδο μπορούν να παρέχουν νόμιμα υπηρεσίες τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων, που προβλέπονται από τις άδειες που κατέχουν από τις ρυθμιστικές Αρχές των χωρών της ΕΕ και του ΕΟΧ, από τις οποίες έχουν αδειοδοτηθεί.

Επομένως ισχύουν τα εξής:

  • – Οι προαναφερόμενες 24 εταιρείες που έχουν νόμιμα ενταχθεί στο καθεστώς της παραγράφου 12 του άρθρου 50 Ν. 4002/2011, μπορούν να παρέχουν νόμιμα τις προβλεπόμενες υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου στην μεταβατική περίοδο, η οποία εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να ισχύει.
  • – Οι χρήστες της υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο, οι οποίοι λαμβάνουν την υπηρεσία αυτή από επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ως νόμιμη, κύρια ή συμπληρωματική, δραστηριότητα την παροχή τέτοιας υπηρεσίας, μπορούν κατά τη χρήση της υπηρεσίας πρόσβασης να επισκέπτονται και τους ιστότοπους και των εταιρειών που έχουν νομίμως ενταχθεί στο καθεστώς της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και τις συνθήκες που επισκέπτονται οποιονδήποτε άλλον νόμιμο ιστότοπο (πχ στοιχηματικές εταιρείες).
  • – Η πρόσβαση µέσω των internet cafe, σε ιστοσελίδες παρόχων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ΠΟΛ 1248/13-12-2011, δεν υπόκειται στις σχετικές κυρώσεις που προβλέπει ο ν.4002/2011.
  • – Δεν προβλέπεται υποχρέωση πιστοποίησης των ηλεκτρονικών υπολογιστών που λειτουργούν στα διάφορα σηµεία διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου όπως στα internet cafe κ.α, καθώς και στους οικιακούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, φορητούς ή µη κλπ. Επιπλέον, για το µεταβατικό καθεστώς δεν απαιτείται πιστοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών διεξαγωγής παιγνίων µέσω διαδικτύου.
  • – Όλες οι συναλλαγές που αφορούν στα διαδικτυακά τυχερά παίγνια θα πραγµατοποιούνται µέσω του τραπεζικού συστήµατος.

Από όλα τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι στην περίπτωση νόμιμης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου από επιχειρήσεις που κατέχουν την σχετική άδεια, όπως δηλαδή η επιχείρηση που πρόσφατα ελέγχθηκε, δεν μπορεί να γίνει λόγος για παράβαση του άρθρου 52 Ν. 4002/2011, καθώς στην περίπτωση αυτή, δεν μπορεί να γίνει λόγος για “διοργάνωση και διεξαγωγή παιγνίων χωρίς την προβλεπόμενη άδεια ή/και Πιστοποίηση”, αφού για την χρήση τέτοιας υπηρεσίας, μέσω διαδίκτυο, δεν απαιτείται καμία άδεια ή πιστοποίηση της επιχείρησης, αφού οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργούν και προσφέρουν απολύτως νόμιμες υπηρεσίες. Εν ολίγοις οι επιχειρήσεις που προσφέρουν πρόσβαση, μέσω διαδικτύου, σε νόμιμες ιστοσελίδες – εταιρείες που έχουν λάβει έγκριση νομιμότητας από το ελληνικό κράτος, είναι απολύτως νόμιμες και οι “παίκτες” δεν διαπράττουν καμία απολύτως παράβαση.

 Υπό το πρίσμα αυτό τόσο οι Προϊστάμενες αστυνομικές αρχές, όσο και οι Εισαγγελικές Αρχές που θα πρέπει να υποδείξουν προς τις Αστυνομικές Αρχές σχετικά, να είναι εξαιρετικά επιφυλακτικές και φειδωλές ως προς την δίωξη των συναφών αξιόποινων πράξεων, ιδιαίτερα με την αυτόφωρη διαδικασία, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα αδικαιολόγητης αστυνομικής αυθαιρεσίας, λόγω της δυσχέρειας ως προς τη νομική προσέγγιση των νομικών διατάξεων εκ μέρους μη νομικών (αστυνομικών) και την αποφυγή του ενδεχομένου επέλευση σοβαρής οικονομικής βλάβης σε βάρος των επιχειρηματιών, όπως εν προκειμένω συμβαίνει στη δική μου περίπτωση.

Τέλος, δεν είναι τυχαίο ότι για τη δικογραφία που σχηματίστηκε από το ΤΑ Κω ο κ. Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Κω δεν απήγγειλε καν κατηγορίες σε βάρος των συλληφθέντων (επιχειρηματία και “παίκτη”), αλλά επιφυλάχθηκε να προβεί σε περαιτέρω διερεύνιση της υπόθεσης για να διαπιστωθεί αν έχει τελεστεί αξιόποινη πράξη ή απλώς πρόκειται για υπερβάλλοντα ζήλο και άγνοια του νόμου εκ μέρους των αστυνομικών της Κω, που πραγματοποίησαν τη σύλληψη, όπως ισχυρίζεται η πλευρά του επιχειρηματία, αφού προ μηνών είχε γίνει και πάλι αντίστοιχος έλεγχος και όλα είχαν βρεθεί απολύτως νόμιμα… Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος Κω Κώστας Ασλάνης.”

Σχόλια