kazino

Τα Καζίνο στην Ελλάδα υποχρεούνται να χρησιμοποιούν για τον έλεγχο της λειτουργίας τους, των τυχερών παιχνιδιών και των λοιπών ταμειακών διαδικασιών τους, κλειστό-ηλεκτρονικό σύστημα οπτικοακουστικής παρακολούθησης (C.C.T.V.), σύγχρονης τεχνολογίας, με υψηλή ευκρίνεια εικόνας και ήχου, με δυνατότητα καταγραφής και αναπαραγωγής εικόνας και ήχου.

1.Το σύστημα αυτό πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτει το 100% των πιο κάτω χώρων του κάθε καζίνο:

α) του χώρου παιχνιδιών του Καζίνο και
β) των λοιπών επικουρικών χώρων του Καζίνο, περιλαμβανομένων και των διαδρόμων πρόσβασης σε αυτούς και συγκεκριμένα:

(1) του χώρου υποδοχής (Reception),
(2) του χώρου του κεντρικού ταμείου,
(3)  του χώρου του ταμείου των επιτραπέζιων παιχνιδιών,
(4) του χώρου του ταμείου των μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών,
(5) των χώρων καταμέτρησης χρημάτων,
(6) του χώρου λειτουργίας του κλειστού ηλεκτρονικού συστήματος οπτικοακουστικής παρακολούθησης (C.C.T.V.),
(7) του χώρου του Τμήματος Ασφαλείας-Φύλαξης (Security),
(8) κάθε επικουρικού χώρου στον οποίο η πρόσβαση των πελατών γίνεται μέσω του χώρου παιχνιδιών του Καζίνο, με εξαίρεση τους προσωπικούς χώρους τουαλέτας (W.C.) και τους χώρους ανάπαυσης και εστίασης των υπαλλήλων του Καζίνο.

Εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού, το Καζίνο έχει την υποχρέωση να εκδώσει, σε δύο (2) αντίγραφα, θεωρημένα από Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο Μηχανικό σχέδια, στα οποία αποτυπώνεται ο καλυπτόμενος χώρος (οπτικό πεδίο) από κάθε εγκατεστημένη, σε λειτουργία, σταθερή ή κινητή, κάμερα. Το μεν ένα αντίγραφο παραδίδεται με απόδειξη στο Κλιμάκιο των Εντεταλμένων για τον Έλεγχο Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Καζίνο, το δε άλλο αποστέλλεται στην Διεύθυνση Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Σε περιπτώσεις αναδιάταξης και αλλαγής των πιο πάνω σχεδίων, το Καζίνο και πάλι έχει την υποχρέωση αποστολής των νέων θεωρημένων σχεδίων, ως ανωτέρω, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της πραγματοποιηθείσας αναδιάταξης και μεταβολής.

2. Το Καζίνο οφείλει να έχει εγκατεστημένη στο Γραφείο του Κλιμακίου των Εντεταλμένων για τον Έλεγχο Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης οθόνη, συνδεδεμένη πλήρως με το κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικής οπτικοακουστικής παρακολούθησης, με την οποία είναι εφικτή η επιλογή παρακολούθησης, μέσω όλων των εγκατεστημένων σταθερών και κινητών καμερών, όλων των σημείων τα οποία καλύπτει το C.C.T.V., συμπεριλαμβανομένου και αυτού του χώρου οπτικοακουστικής παρακολούθησης (C.C.T.V.) του Καζίνο. Το Κλιμάκιο δικαιούται, σε περιπτώσεις που κρίνει αναγκαίο, να επικοινωνεί με τον υπεύθυνο βάρδιας του Τμήματος Κλειστού Ηλεκτρονικού Συστήματος Οπτικοακουστικής Παρακολούθησης και να δίδει σχετικές οδηγίες σε αυτόν, για τον ανάλογο χειρισμό κινητής κάμερας, με σκοπό την παρακολούθηση ενός γεγονότος κατά την διεξαγωγή των παιχνιδιών (όπως εστίαση (FOCUS) σε χώρο των παιχνιδιών, παρακολούθηση των κινήσεων κάποιου παίκτη, κ.λπ.). Ο υπεύθυνος βάρδιας υποχρεούται να εκτελεί την πιο πάνω εντολή του Κλιμακίου άμεσα, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αναγκαία ομαλή λειτουργία της παρακολούθησης και καταγραφής του χώρου.

3. Επικουρικά ή εναλλακτικά με τον πιο πάνω συμβατικό τρόπο οπτικοακουστικής παρακολούθησης και καταγραφής, το Καζίνο έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί, εγκεκριμένα από την Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο και τον Υπουργό Ανάπτυξης, ψηφιακά συστήματα οπτικοακουστικής παρακολούθησης και εγγραφής (αποθήκευσης) των στοιχείων, με δυνατότητες:

α) Καταγραφής και αναπαραγωγής κατ’ ελάχιστον 15 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps – frames per second) ανά κάμερα, με ελάχιστο μέγεθος καρέ (frame) 352 χ 288 εικονοστοιχεία (pixels).
β) Ασφάλειας δεδομένων (του προγράμματος και των υποσυστημάτων του), με δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες, τόσο σε επίπεδο βάσης δεδομένων, όσο και σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος.
γ) Δημιουργίας στοιχείων (αρχείων βίντεο και ήχου) που να μην επιδέχονται ανάγνωση ή αλλοίωση από λογισμικά επεξεργασίας εικόνας και ήχου του εμπορίου, ο έλεγχος της γνησιότητας των οποίων (αρχείων) να δύναται να γίνεται μέσω εφαρμογής της μεθόδου “Checksum”.
δ) Τήρησης αρχείου “κινήσεων” όλων των χρηστών που έχουν πρόσβαση στα αποθηκευμένα στοιχεία, με καταγραφή της ημερομηνίας και ώρας κάθε πρόσβασης στα αρχεία αυτά, το όνομα του χρήστη και το είδος της κίνησης που ο χρήστης πραγματοποίησε (όπως εμφάνιση αρχείου ή αποθήκευση αρχείου σε βιντεοκασέτα ή CD ROM ή DVD ROM ή HARD DISC, κλπ.).
ε) Άμεσης πρόσβασης του Κλιμακίου Εντεταλμένων για τον Έλεγχο Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Καζίνο στα αποθηκευμένα στοιχεία, μέσω κονσόλας ή Η/Υ, με επιλογές κάμερας, ημερομηνίας και ώρας και σε διαθεσιμότητα χρόνου όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.
στ) Δυνατότητα επιλογής κάμερας μέσα από την γραφική αναπαράσταση των αρχιτεκτονικών σχεδίων στα οποία αποτυπώνεται ο καλυπτόμενος χώρος (οπτικό πεδίο) από κάθε εγκατεστημένη σε λειτουργία σταθερή ή κινητή κάμερα, σε οθόνη Η/Υ, (προαιρετική λειτουργική δυνατότητα, για την διευκόλυνση των χρηστών του συστήματος).

4. Το Καζίνο είναι υποχρεωμένο να επιδεικνύει αμέσως και σε κάθε ζήτηση τις βιντεοκασέτες ή τα αρχεία ψηφιακής εγγραφής στους Εντεταλμένους για τον Έλεγχο Υπαλλήλους της Διεύθυνσης Καζίνο και τις λοιπές Εντεταλμένες Κρατικές Αρχές. Το Καζίνο υποχρεούται, εφόσον ζητηθούν εγγράφως, να παραδίδει το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών στους ανωτέρω, τα αντίγραφα των βιντεοκασετών ή των αρχείων ψηφιακής εγγραφής.

5. Σε κάθε περίπτωση, το Καζίνο υποχρεούται να αποθηκεύει και να έχει διαθέσιμες σε κάθε ζήτηση, τις μεν βιντεοκασέτες για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών, τις δε ψηφιακές εγγραφές για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών, πλην των περιπτώσεων που έχει δημιουργηθεί θέμα αμφισβήτησης. Στις περιπτώσεις αυτές η αποθήκευση και διαθεσιμότητα των συγκεκριμένων στοιχείων επιβάλλεται έως ότου η αμφισβήτηση αρθεί οριστικά.

6. Η τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου αποτελεί αποκλειστική υποχρέωση του Καζίνο.

Σχόλια