Η Επιτροπή αγώνα για το μητροπολιτικό πάρκο στο Ελληνικό σχετικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας καζίνο εντός της περιοχής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσµά καταγγέλλει πως «ο διεθνής διαγωνισμός είναι άνευ περιεχομένου καθώς η άδεια καζίνο προορίζεται για συγκεκριμένο χώρο που πρόκειται να παραχωρηθεί σε συγκεκριμένη εταιρεία».

Το άρθρο 110 του νομοσχεδίου με τίτλο «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις», προβλέπει τη χορήγηση µίας (1) άδειας λειτουργίας καζίνο εντός της περιοχής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσµά, δηλ. στην έκταση που πρόκειται να παραχωρηθεί στην εταιρεία HELLINIKON GLOBAL I SA, συμφερόντων Σ. Λάτση, και μάλιστα σύμφωνα με το Σχέδιο Γενικής Διάταξης της εταιρείας, το οποίο προβλέπει καζίνο στη θέση του πρώην Κολλεγίου Θηλέων.

Στη συνέχεια ορίζει ότι για την χορήγηση άδειας λειτουργίας καζίνο εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσµά θα διεξαχθεί διεθνής πλειοδοτικός διαγωνισμός, µε προκήρυξη του Υπουργού Οικονομικών.

Όμως, «ο διεθνής διαγωνισμός είναι άνευ περιεχομένου καθώς η άδεια καζίνο προορίζεται για συγκεκριμένο χώρο που πρόκειται να παραχωρηθεί σε συγκεκριμένη εταιρεία και μάλιστα βάσει συγκεκριμένου Σχεδίου Γενικής Διάταξης. Επομένως, ο μόνος που δικαιούται να λάβει μέρος στο διαγωνισμό είναι η παραπάνω εταιρεία ή κάποιος που αντλεί τα δικαιώματά του από την εταιρεία» σημειώνει η Επιτροπή.

Και προσθέτει, «είναι προφανές ότι ο παραπάνω διαγωνισμός, αποτελεί μεθόδευση για να παρακαμφθεί  το άρθρο 107 της Συνθήκης Λειτουργίας της ΕΕ, το οποίο αναφέρει ότι: ”Ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό διά της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ κρατών μελών συναλλαγές, εκτός αν οι Συνθήκες ορίζουν άλλως”.

Η χορήγηση της άδειας καζίνο στην ανάδοχο εταιρεία του Ελληνικού, η οποία δεν προβλεπόταν από την προκήρυξη του διαγωνισμού, είναι μία ακόμη κρατική ενίσχυση προς αυτήν και μία ακόμη παραβίαση τόσο του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ, όσο και των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού οι οποίες διέπουν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία».

Όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή Αγώνα προτίθεται να καταγγείλει «τις παρανομίες αυτές, αρμοδίως» χαρακτηρίζοντας «σκανδαλώδη την κατ’ εξακολούθηση υποκατάσταση του δημοσίου συμφέροντος από τα ιδιωτικά συμφέροντα της εταιρείας HELLINIKON GLOBAL I SA, όπως συμβαίνει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εκποίησης του ακινήτου Ελληνικού».

Σχόλια