Και νέα προσφυγή κατατέθηκε σήμερα στο ΣτΕ κατά του νέου κανονισμού για τα γνωστά φρουτάκια του ΟΠΑΠ, αυτή τη φορά από την Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τυχερών Παιχνιδιών (ΟΣΕΤΥΠ). Η ΟΣΕΤΥΠ, η οποία συνιστά Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση των εργαζομένων στα πάσης φύσεως επιγραμμικά (διαδικτυακά) και επίγεια τυχερά παιχνίδια, κατέθεσε σήμερα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της Ανεξάρτητης Αρχής με την επωνυμία «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» και κατά του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπ. Οικονομικών.

Η προσφυγή έχει ως στόχο την ακύρωση της αριθμ. 225/2/25.10.2016 αποφάσεως της «Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π)», η οποία επέτρεπε την «άναρχη και ανέλεγκτη», σύμφωνα με την ΟΣΕΤΥΠ, λειτουργία 17.000 παιγνιομηχανών, τύπου VLTS, ανά την Ελληνική Επικράτεια, γεγονός που θα σημάνει την απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας επαγγελματιών του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών, κυρίως λόγω της επιθετικής προοπτικής ανάπτυξης των παιγνιομηχανημάτων.

Στο Συμβούλιο έχουν προσφύγει κατά της απόφασης, την οποία θεωρούν παράνομη και αντισυνταγματική, τα καζίνο Λουτρακίου, Πάρνηθας, Κέρκυρας, Αλεξανδρούπολης και Ρίο Πατρών, αλλά και ο δήμος Αθηναίων, ο οποίος βέβαια δε νοιάζεται για τα διαφυγόντα κέρδη των καζίνο, αλλά για την υποβάθμιση που όπως υποστηρίζει θα υποστούν οι γειτονιές στις οποίες θα εγκατασταθούν μηχανήματα VLTs, ενώ επικαλείται επίσης την κατάργηση των ελάχιστων αποστάσεων μεταξύ των καταστημάτων που θα λειτουργούν τα μηχανήματα, με αποτέλεσμα «να δημιουργούνται εμπορικά κέντρα με παιχνιδούπολεις τζόγου μέσα στα αστικά κέντρα, τους οικισμούς και γενικότερα σε περιοχές που προβλέπεται η χρήση γενικής κατοικίας».

Η ΟΣΕΤΥΠ ισχυρίζεται στην προσφυγή της ότι με το άρθρο 39 παρ. 1 του Ν. 4002/2011 προβλέφθηκε ότι: «Στην Ελληνική Επικράτεια επιτρέπεται να λειτουργήσουν 35.000 παιγνιομηχανήματα», ενώ στην παρ. 2 του ως άνω άρθρου ορίστηκε ότι «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών χορηγείται μια άδεια στην ΟΠΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α’ 219) για το σύνολο των 35.000 παιγνιομηχανημάτων. Από τα ανωτέρω, τα 16.500 παιγνιομηχανήματα εγκαθίστανται και εκμεταλλεύονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω των πρακτορείων της και τα υπόλοιπα 18.500 παιγνιομηχανήματα εγκαθίστανται σε αμιγείς χώρους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των άρθρων 42 και 43, και εκμεταλλεύονται από παραχωρησιούχους προς τους οποίους η ΟΠΑΠ Α.Ε. παραχωρεί το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσής τους …., σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 6. Οι παραχωρησιούχοι αναλαμβάνουν το συνολικό επιχειρηματικό κίνδυνο της εκμετάλλευσης. Οι παραχωρησιούχοι επιλέγουν τα παιγνιομηχανήματα που θα χρησιμοποιήσουν, καθώς και τα παίγνια που θα προσφέρουν, από τον κατάλογο των εγκεκριμένων από την Ε.Ε.Ε.Π. παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων, που θέτει στη διάθεσή τους η ΟΠΑΠ Α.Ε., οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων πρέπει να διασφαλίζουν, σε κάθε περίπτωση, την ηλεκτρονική παρακολούθησή τους από την ΟΠΑΠ Α.Ε., την Ε.Ε.Ε.Π. και το Υπουργείο Οικονομικών, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. Η τιμολογιακή πολιτική των παραχωρησιούχων εντάσσεται στο πλαίσιο της τιμολογιακής πολιτικής που καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας, οι δε παραχωρησιούχοι μπορούν να καθορίζουν την πολιτική προώθησης τους τηρουμένων πάντα των περιορισμών που επιβάλλονται από το νόμο ως προς τις διαφημίσεις παιγνίων.»

Κατ’ εξουσιοδότηση της ως άνω διάταξης εξεδόθη η με αριθμό 010010/4.11.2011 (Β’ 2503) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία χορηγήθηκε στην Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. άδεια για τα 35.000 παιγνιομηχανήματα.

Περαιτέρω με το εδ. β της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4002/2011 ορίστηκε ότι «η ΟΠΑΠ Α.Ε. υποχρεούται να θέσει σε λειτουργία τα παιγνιομηχανήματα που εκμεταλλεύεται μέσω των Πρακτορείων της, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 39, εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την έκδοση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων του άρθρου 29 ή της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. της παραγράφου 5 του άρθρου 54, όπως ισχύει. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, ο αριθμός των μη λειτουργούντων παιγνιομηχανημάτων αφαιρείται, αζημίως για το Δημόσιο, από τον αριθμό για τον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια, εκτός αν η μη εμπρόθεσμη εγκατάσταση και λειτουργία των παιγνιομηχανημάτων από την ΟΠΑΠ Α.Ε. κατά τα ανωτέρω οφείλεται σε υπαιτιότητα της Ε.Ε.Ε.Π.»

Συγκεκριμένα στο άρθρο 29 παρ. 3 του Ν. 4002/2011 προβλέπεται ότι με ΠΔ που εκδίδεται μετά από εισήγηση της ΕΕΕΠ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζεται ο Κανονισμός Παιγνίων, ο οποίος πρέπει κατά τις προβλέψεις του νόμου να εμπεριέχει διακριτά κεφάλαια και να ρυθμίζει συγκεκριμένα ειδικά θέματα και λεπτομέρειες, οι οποίες αναλυτικά και δεσμευτικά παρατίθεται στο νόμο, κάνοντας σαφές ότι ο σκοπός και το πνεύμα του νομοθέτη ήταν η δια του Κανονισμού αυστηρή ρύθμιση του πεδίου λειτουργίας των Παιγνίων, προκειμένου να μην μετατραπεί η Χώρα σε έναν απέραντο τζόγο. Από τις δεσμευτικές ρυθμίσεις της ως άνω διάταξης, κατ’ εξουσιοδότηση της οποίας θα εκδοθεί το σχετικό ΠΔ, προκύπτει ότι σκοπός του νομοθέτη δεν υπήρξε η ενίσχυση της φυσικής ροπής των καταναλωτών προς τα παίγνια, αλλά αντιθέτως η καταπολέμηση του παράνομου τζόγου και η κατεύθυνση των καταναλωτών προς ελεγχόμενα δίκτυα παιγνίων, τα οποία προάγουν το υπεύθυνο παιχνίδι.

Ωστόσο τέτοιος Κανονισμός Παιγνίων κατ’ εξουσιοδότηση της ως άνω διάταξης δεν εκδόθηκε, ενώ εν συνεχεία με την παρ. 6 του άρθρου 52 του Ν. 4021/2011, προβλέφθηκε στην παρ. 5 του άρθρου 54 του Ν. 4002/2011 μεταβατική διάταξη, σύμφωνα με την οποία «Μέχρι την έκδοση ….. του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, τα θέματα που διέπονται από αυτούς ρυθμίζονται με απόφαση της ΕΕΕΠ κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων όσον αφορά τον Οργανισμό της».

Κατ’ εξουσιοδότηση δε αυτής της διατάξεως η Ε.Ε.Ε.Π. έχει προβεί στην έκδοση διαδοχικών αποφάσεων, με τις οποίες ρυθμίζει τα θέματα διεξαγωγής και ελέγχου των παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT. Συγκεκριμένα εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 115/2/11.07.2014 απόφαση με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων μέσων παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT» (ΦΕΚ Β’ 2041/2014), εν συνεχεία εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 143/2/6.2.2015 απόφαση με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων μέσων παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT – Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της με αριθμό 115/2/11.07.2014 αποφάσεως της Ε.Ε.Ε.Π.» (ΦΕΚ Β’ 328/2015), ένα μήνα μετά εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 148/2/20.03.2015 απόφασή της (ΦΕΚ Β’ 613/2015) με την οποία τροποποίησε την ως άνω απόφαση, λίγους μήνες μετά εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 158/4/5.06.2015 απόφαση με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT – Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της με αριθμό 143/2/6.2.2015 αποφάσεως της Ε.Ε.Ε.Π» (ΦΕΚ Β’ 1120/2015) και ένα μήνα μετά εξέδωσε με την υπ’ αριθμ 166/4/23.07.2015 απόφασή της (ΦΕΚ Β’ 2295/2015), με την οποία επέφερε και νέες τροποποιήσεις στον ως άνω Κανονισμό.

Οι ως άνω αποφάσεις – κανονισμοί διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT, ουδέποτε εφαρμόστηκαν, ωστόσο κάθε φορά τροποποιούνταν προς το ευνοϊκότερο για τον φορέα εκμετάλλευσης και τους παραχωρησιούχους, καθιστώντας την ανάπτυξη των καταστημάτων διεξαγωγής παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT εκτός των τιθέμενων από το νόμο προδιαγραφών. Ειδικότερα δια των διαδοχικών κωδικοποιήσεων η ΕΕΕΠ προέβη σε σταδιακή μείωση των επιμέρους προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα καταστήματα, ώστε να λάβουν την αναγκαία πιστοποίηση της Ε.Ε.Ε.Π., να μπορούν να λειτουργήσουν άμεσα και κατά κύριο λόγο να συγκεντρωθούν στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Τούτο όμως κυρίως επετεύχθη δια της προσβαλλομένης απόφασης, η οποία σε σχέση με τις προηγούμενες μείωσε ακόμα περισσότερο τις προϋποθέσεις ασφαλούς ανάπτυξης των καταστημάτων διεξαγωγής παιγνίων τύπου VLT επιτρέποντας την άναρχη ανάπτυξή τους, ευνοώντας την έλξη και τον εθισμό του κοινού στα τυχερά παίγνια, δίνοντας δυνατότητα παράνομης νομιμοποίησης εσόδων στους παίκτες και μειώνοντας τον προβλεπόμενο από τον νόμο προληπτικό έλεγχο της ΕΕΕΠ.

Με τον τρόπο αυτό η προσβαλλομένη κατέστησε την μονοπωλιακού χαρακτήρα παραχώρηση προς την ΟΠΑΠ ΑΕ ακόμα πιο προνομιακή, επιτρέποντάς της να καταλάβει ακόμα πιο δεσπόζουσα θέση στην αγορά παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημάτων εις βάρος των Καζίνο, στα οποία λειτουργούν ίδιου τύπου παίγνια, τα οποία όμως διεξάγονται με πολύ πιο αυστηρές προδιαγραφές.

Τα εν λόγω δηλαδή καταστήματα παιγνιομηχανημάτων αποτελούν ευθέως ανταγωνιστικές επιχειρήσεις  προς τα Καζίνο, όπου απασχολούνται πλειοψηφικά οι εργαζόμενοι που εκπροσωπεί η Ομοσπονδία και των οποίων οι θέσεις εργασίας και οι εν γένει εργασιακές σχέσεις είναι βέβαιο ότι θα επηρεαστούν από την μεταβολή που δια της προσβαλλομένης επέρχεται στον χώρο των παιγνίων.

Το γεγονός ότι με την προσβαλλόμενη απόφαση επιτρέπεται η συστέγαση καταστημάτων μεταξύ τους ή με άλλους χώρους, ήτοι επιτρέπεται στην ουσία η δημιουργία εν τοις πράγμασι καζίνο, το γεγονός ότι καταργείται η υποχρέωση τηρήσεως ελάχιστης αποστάσεως 200 μέτρων μεταξύ των καταστημάτων, το γεγονός ότι καταργούνται πολεοδομικές, κτιριολογικές και λοιπές χωροταξικής υφής προϋποθέσεις, το γεγονός ότι πλέον δεν ρυθμίζονται τα δημογραφικά κριτήρια με τα οποία θα συμβληθεί η ΟΠΑΠ ΑΕ με τους πράκτορές της, ώστε να υπάρχει εύλογη σχέση προς τον αριθμό των πρακτορείων κάθε περιοχής με τον αριθμό του πληθυσμού της περιοχής αυτής, το γεγονός ότι καταργείται το μέγιστο επιτρεπόμενο ημερήσιο όριο δαπανών και ο μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος συμμετοχής στα παίγνια, το γεγονός ότι επιτρέπεται η διάθεση, πώληση και κατανάλωση αλκοόλ στα καταστήματα, το γεγονός ότι προβλέπεται αύξηση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων και δυνατότητα λειτουργίας των Καταστημάτων τύπου Β’ επί 24ώρου βάσεως σε περιόδους εορτών, εποχικότητας και επίσημων αργιών και το γεγονός ότι παρέχεται στους παίκτες η δυνατότητα να άρουν ή να διαφοροποιήσουν οποτεδήποτε τον αυτοπεριορισμό συμμετοχής τους στα παίγνια εντός των καταστημάτων, είναι σαφές ότι τα τελευταία γίνονται πιο ελκυστικά για το κοινό.

Υπό αυτά τα δεδομένα είναι βεβαία η διαρροή πελατείας από τα Καζίνο, γεγονός που θα επηρεάσει τις θέσεις εργασίας των ήδη απασχολούμενων σε αυτά, ενώ θα επιφέρει απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων του Κλάδου, που εκπροσωπεί η Ομοσπονδία μας, ως ένωση των Επιχειρησιακών Σωματείων των εργαζομένων στα Ιδιωτικά Καζίνο και των Κλαδικών και Επιχειρησιακών Σωματείων στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών. Και ενώ είναι βέβαιο ότι η ανέλεγκτη διάδοση των VLT θα επηρεάσει τις θέσεις εργασίας του Κλάδου των Καζίνο, ουδέν αναφέρεται στον επίδικο κανονισμό για τις εργασιακές σχέσεις των απασχολούμενων στα καταστήματα. Ενώ δηλαδή προβλέφθηκε ο ανώτερος αριθμός των παιγνιομηχανημάτων σε κάθε κατάστημα, δεν προβλέφθηκε τίποτα για τον απαιτούμενο αριθμό απασχολούμενων, ούτε οι ελάχιστες προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρεί το προσωπικό που θα απασχολείται στα παιγνιομηχανήματα, προκειμένου να διασφαλίζεται η αξιοπιστία της διεξαγωγής των παιγνίων προς όφελος και του δημόσιου συμφέροντος, όπως συμβαίνει στα Καζίνο, όπου για να απασχοληθεί κάποιος εργαζόμενος ανεξαρτήτως ειδικότητας πρέπει να φέρει δελτίο καταλληλότητας, το οποίο εκδίδεται μετά την προσκόμιση συγκεκριμένων εγγράφων, μεταξύ των οποίων και αποσπάσματος ποινικού μητρώου. Οι πρόσθετες αυτές προϋποθέσεις που ζητούνταν από την κείμενη νομοθεσία προκειμένου να προσληφθεί κάποιος σε χώρο διεξαγωγής τυχερών παιγνίων και η έκδοση δελτίου καταλληλότητας, θεωρούμενης μάλιστα άκυρης της εργασιακής σχέσης χωρίς την ύπαρξη αυτού, βρίσκει απόλυτα σύμφωνη την Ομοσπονδία μας, η οποία ως πρωταρχικό κριτήριο θέτει τη διασφάλιση του οποιουδήποτε χώρου διεξαγωγής τυχερών παιγνίων από παραβατικά στοιχεία.

Ωστόσο η άναρχη και ανέλεγκτη, ως προς όλα τα πεδία, ανάπτυξη του Κλάδου που θα επιφέρει η προσβαλλομένη απόφαση, η οποία θα επηρεάσει τις εργασιακές σχέσεις των μελών μας, αλλά και θα διαμορφώσει με νέα δεδομένα την ανθρωπογεωγραφία του Κλάδου, τόσο από άποψη παικτών όσο και από άποψη εργοδοτών και εργαζομένων, μας δίνει το έννομο συμφέρον να αιτηθούμε την ακύρωση αυτής :

Στην προσφυγή της η ΟΣΕΤΥΠ αναφέρεται σε μια σειρά ουσιαστικών και νομικών λόγων, για τους οποίους ζητά γίνει δεκτή η αίτηση ακυρώσεως της υπ’ αριθμ. 225/2/25.10.2016 απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

 

Σχόλια