Ο «αποκλειόμενος παίκτης» στα Καζίνο και πώς εφαρμόζεται η σχετική απαγόρευση εισόδου είτε το θέλει είτε δεν το θέλει.

«ΑΡΘΡΟ 5: ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟ

5.1. Στον χώρο παιχνιδιών του Καζίνο και τους λοιπούς επικουρικούς του χώρους, εφόσον οι επικουρικοί αυτοί χώροι δεν διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο και η πρόσβαση σε αυτούς γίνεται από τον χώρο παιχνιδιών του Καζίνο, απαγορεύεται η είσοδος ή επιβάλλεται η αποχώρηση σε πρόσωπα τα οποία:

5.1.1. Δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους.

5.1.2. Οπλοφορούν.

5.1.3 Είναι, κατά την κρίση του καζίνο, ύποπτοι να προκαλέσουν επεισόδια ή να διαταράξουν την τάξη, ησυχία και την κανονική και ομαλή λειτουργία των παιχνιδιών.

5.1.4 Βρίσκονται σε κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ή/και διεγερτικών ουσιών.

5.1.5 Τελούν σε καθεστώς αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού αυτού.

5.2 Ανεξάρτητα των παραπάνω, το Καζίνο δικαιούται να απαγορεύει την είσοδο ή να επιβάλλει την αποχώρηση οποιουδήποτε προσώπου κρίνει, χωρίς να έχει υποχρέωση να αιτιολογήσει την απόφασή του αυτή.

5.3. Ο έλεγχος των εισερχομένων πελατών παικτών και η έκδοση του εισιτηρίου εισόδου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, είναι ευθύνη του Καζίνο και διενεργείται από τους υπαλλήλους του.

5.4 Κατ’ εξαίρεση της διάταξης της παραγράφου 5.3 επιτρέπεται η είσοδος στους χώρους παιχνιδιών του Καζίνο:

5.4.1 Στα μέλη του Κλιμακίου Εντεταλμένων για τον ΄Ελεγχο Υπαλλήλων της Ε.Ε.Ε.Π.

5.4.2 Στα όργανα διεξαγωγής άλλων, προβλεπόμενου από τη νομοθεσία, ελέγχων.
5.4.3 Στους επισκέπτες ή συνεργάτες του Καζίνο ή των μελών του Κλιμακίου Εντεταλμένων για τον Έλεγχο Υπαλλήλων της Ε.Ε.Ε.Π.

5.5 Οι εισερχόμενοι στους χώρους παιχνιδιών με βάση τη διάταξη της παραγράφου 5.4, απαγορεύεται να συμμετέχουν, με οποιονδήποτε τρόπο, στη διεξαγωγή των παιχνιδιών.

5.6 Για την είσοδο στους χώρους παιχνιδιών επισκεπτών ή συνεργατών του Καζίνο, το Καζίνο με γραπτή γνωστοποίησή του, που εκδίδεται σε δύο αντίγραφα, προς το Κλιμάκιο Εντεταλμένων για τον Έλεγχο Υπαλλήλων της Ε.Ε.Ε.Π. ζητά να επιτραπεί η είσοδος αναφέροντας τον λόγο εισόδου, τα πλήρη στοιχεία του ατόμου, την προβλεπόμενη ώρα εισόδου και τον προβλεπόμενο χρόνο παραμονής του. Η είσοδος επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που από το Κλιμάκιο Εντεταλμένων για τον Έλεγχο Υπαλλήλων επιστραφεί στο Καζίνο υπογεγραμμένο το ένα από τα δύο αντίγραφα της γνωστοποίησης. Σε περίπτωση άρνησης, το Κλιμάκιο υποχρεούται σε πλήρη αιτιολόγηση αυτής προς το Καζίνο και την Ε.Ε.Ε.Π..

5.7. Εφόσον πρόκειται για επισκέπτες του Κλιμακίου Εντεταλμένων για τον Έλεγχο Υπαλλήλων της Ε.Ε.Ε.Π., το Κλιμάκιο υποχρεούται να γνωστοποιεί την είσοδό τους στο Καζίνο, στην Ε.Ε.Ε.Π..

5.8 Το Καζίνο υποχρεούται να τηρεί σε καθημερινή βάση, σε ειδικά θεωρημένα βιβλία από την Ε.Ε.Ε.Π. ή με αντίστοιχο μηχανογραφικό τρόπο τα πλήρη στοιχεία:

5.8.1 Των εισερχομένων παικτών στους χώρους του Καζίνο.

5.8.2 Των προσώπων που τελούν σε καθεστώς αποκλεισμού.

5.8.3 Των κατ’ εξαίρεση εισερχομένων επισκεπτών ή συνεργατών της παραγράφου 5.4 του παρόντος άρθρου.

5.9 Απαγορεύεται η, με οποιονδήποτε τρόπο, αλλοίωση ή διαγραφή των στοιχείων των πιο πάνω ατόμων, με εξαίρεση τον αριθμό και την Αρχή έκδοσης της αστυνομικής ταυτότητας, τη διεύθυνση κατοικίας, το επάγγελμα και τον αριθμό τηλεφώνου, εφόσον αυτά μεταβληθούν. Το Καζίνο τηρεί ιστορικό αρχείο με όλα τα στοιχεία που ήταν καταχωρημένα πριν από κάθε μεταβολή.

5.10 Τα μηχανογραφικά συστήματα (προγράμματα) τήρησης των πιο πάνω ηλεκτρονικών αρχείων πρέπει να έχουν άδεια καταλληλότητας από την Ε.Ε.Ε.Π.

5.11 Το Κλιμάκιο των Εντεταλμένων για τον Έλεγχο Υπαλλήλων της Ε.Ε.Ε.Π. έχει πλήρη πρόσβαση στα ειδικά θεωρημένα βιβλία, καθώς επίσης επιγραμμική (online) σύνδεση και πρόσβαση στα εγκατεστημένα μηχανογραφικά συστήματα τήρησης των πιο πάνω Αρχείων, χωρίς την δυνατότητα εισαγωγής, αλλοίωσης ή διαγραφής στοιχείων.

5.12 Η τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου αποτελεί αποκλειστική υποχρέωση του Καζίνο».
2. Το άρθρο 32 της με αριθμό Τ/6736/2003 (Β 929) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με τον τίτλο «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο» αναριθμείται ως άρθρο 33 και τίθεται άρθρο 32 ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 32: ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ

32.1 Αποκλειόμενος παίκτης είναι το πρόσωπο το οποίο, με δική του πρωτοβουλία, έχει υποβάλει δήλωση και έχει ζητήσει να μην του επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο παιχνιδιών ενός Καζίνο και η συμμετοχή του στη διεξαγωγή τους. Η δήλωση αποκλεισμού μπορεί να υποβληθεί και από οποιονδήποτε συγγενή Α΄ βαθμού και επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα.

32.2 Οι παίκτες που επιθυμούν να αποκλεισθούν πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση στη σχετική διαδικασία. Τα Καζίνο έχουν την ευθύνη τήρησης της διαδικασίας αποκλεισμού και της άρσης του, και για τον σκοπό αυτόν οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

32.3 Η δήλωση υποβάλλεται στο Καζίνο, από το οποίο ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να αποκλεισθεί. Ο αρμόδιος υπάλληλος του Καζίνο βεβαιώνει επί του σώματος της δήλωσης ότι διενεργήθηκε έλεγχος ταυτοπροσωπίας και επισυνάπτει αντίγραφο της ταυτότητας του προσώπου της παραγράφου 32.1 που υποβάλλει τη δήλωση. Η βεβαίωση αυτή έχει τις συνέπειες της υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/86.

32.4 Η δήλωση αποκλεισμού ισχύει μόλις υποβληθεί. Ο αποκλεισμός διαρκεί υποχρεωτικά για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, χωρίς δυνατότητα άρσης. Για κάθε πρόσωπο, οι συγγενείς Α βαθμού μπορούν να υποβάλλουν δήλωση αποκλεισμού, συνολικά, μέχρι δύο φορές.

32.5 Με την υποβολή της δήλωσης το Καζίνο έχει την υποχρέωση αμέσως να μην επιτρέπει στον αποκλεισμένο παίκτη την είσοδο στους χώρους παιχνιδιών και τη συμμετοχή στη διεξαγωγή τους.

32.6 Η άρση του αποκλεισμού δεν επέρχεται αυτόματα με την πάροδο του παραπάνω χρονικού διαστήματος αλλά μόνο μετά από σχετική δήλωση του ίδιου του αποκλεισμένου προσώπου, ανεξάρτητα αν ο αποκλεισμός επήλθε με δήλωση συγγενούς Α βαθμού. Η δήλωση αυτή γίνεται με τη διαδικασία της παραγράφου 32.3 του άρθρου αυτού.

32.7 Όταν πρόσωπο που έχειαποκλεισθεί, με βάση τις προβλέψεις του άρθρου αυτού, ζητήσει, μετά την πάροδο του διαστήματος της παραγράφου 32.4, να υποβάλει δήλωση άρσης του αποκλεισμού του, ο αρμόδιος υπάλληλος του Καζίνο οφείλει να ενημερώσει το πρόσωπο αυτό για τις συνέπειες που θα έχει η άρση του αποκλεισμού και να του συστήσει να επανεκτιμήσει την απόφασή του και να επανέλθει, εφόσον συνεχίζει να επιθυμεί την άρση, μετά από την πάροδο 24 ωρών.

32.8 Η άρση του αποκλεισμού επέρχεται μετά την πάροδο είκοσι τεσσάρων ωρών (24) από την ώρα κατάθεσης της δήλωσης.

32.9 Με απόφαση της περίπτωσης β της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του ν.4141/2013 (Α 81) του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., ορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων, βεβαιώσεων και εγγράφων του άρθρου αυτού καθώς και οι κατευθύνσεις για την ενημέρωση της παραγράφου

32.7 του άρθρου αυτού».

3. Στο αναριθμούμενο με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρο 33 με τίτλο «ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» προστίθεται παράγραφος 2α, ως εξής:

«2α. Από την ημερομηνία που δημοσιεύθηκε και τέθηκε σε ισχύ το άρθρο 92 του ν.4182/2013 (Α 185), κάθε είδους έγγραφο, θεώρηση βιβλίου, πιστοποίηση, έγκριση ή άδεια που είχε θεωρηθεί ή χορηγηθεί από τον Υπουργό Τουρισμού, την Επιτροπή Εποπτείας Καζίνο ή τη Διεύθυνση Εποπτείας Καζίνο του Υπουργείου Τουρισμού και δεν έχει λήξει ισχύει κανονικά μέχρι την προβλεπόμενη λήξη του/ της ή την αντικατάστασή του/της από την Ε.Ε.Ε.Π.».]

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχόλια