Σύμφωνα με τη με αριθμό 98/5/21.03.2014 (Β 767) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο [Τ/6736/01.07.2013 (Β 929) και πλέον παρέχεται η δυνατότητα κατάθεσης δήλωσης αποκλεισμού παίκτη, όχι μόνο σε οποιονδήποτε συγγενή Α’ βαθμού, αλλά και στον/στην σύζυγό του/της επιφέροντας τα ίδια αποτελέσματα.

Η νέα διαδικασία έχει ως εξής:

  • Η άρση του αποκλεισμού επέρχεται μετά την πάροδο είκοσι τεσσάρων ωρών (24) από την ώρα κατάθεσης της δήλωσης.
  • Η δήλωση άρσης του αποκλεισμού γίνεται με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για τη δήλωση αποκλεισμού. Όταν ένα πρόσωπο που έχει αποκλεισθεί, εκδηλώσει μετά την πάροδο του διαστήματος των έξι (6) μηνών, την πρόθεση να υποβάλει δήλωση άρσης αποκλεισμού, ο αρμόδιος υπάλληλος του καζίνου οφείλει να τον ενημερώσει για τις συνέπειες που θα έχει η άρση του αποκλεισμού και να του συστήσει να επανεκτιμήσει την απόφασή του. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επανέλθει, εφόσον εξακολουθεί να επιθυμεί την άρση, μετά από την πάροδο είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.
  • Η άρση του αποκλεισμού δεν επέρχεται αυτόματα με την πάροδο του παραπάνω χρονικού διαστήματος αλλά μόνο μετά από σχετική δήλωση του ίδιου του αποκλεισμένου προσώπου, ανεξάρτητα αν ο αποκλεισμός επήλθε με δήλωση συγγενούς α’ βαθμού ή του/της συζύγου.
  • Με την υποβολή της δήλωσης το καζίνο έχει την υποχρέωση αμέσως να απαγορεύσει στον αποκλεισμένο παίκτη την είσοδό του στους χώρους παιγνίων και τη συμμετοχή του στη διεξαγωγή τους.
  • Ο αποκλεισμός διαρκεί υποχρεωτικά για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, χωρίς δυνατότητα άρσης. Για κάθε πρόσωπο, οι συγγενείς α’ βαθμού μπορούν να υποβάλλουν δήλωση αποκλεισμού, συνολικά, μέχρι δύο φορές.
  • Ο παίκτης υποβάλλει στο καζίνο, από το οποίο επιθυμεί να αποκλεισθεί, δήλωση αποκλεισμού. Η βεβαίωση αυτή έχει τις συνέπειες της υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/86 και ισχύει αμέσως μόλις υποβληθεί.

Έντυπα διαδικασίας αποκλεισμού

Σχόλια