Στην Ελλάδα σήμερα, οι φορείς διεξαγωγής τυχερών παιγνίων είναι:

  • Η ανώνυμη εταιρεία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ Α.Ε.)».
  • Οι εννέα (9) επιχειρήσεις καζίνων.
  • Η ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.».
  • Η ανώνυμη εταιρεία «Ιπποδρομίες Α.Ε.».
  • Οι εικοσιτέσσερις (24) εταιρείες οι οποίες έχουν υπαχθεί στη μεταβατική διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του ν.4002/2011 (Α 180) και μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, μέχρι την χορήγηση των σχετικών αδειών.

Σχόλια