Η Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους σχετικούς Κανονισμούς, μετά από εξέταση των αναγκαίων προϋποθέσεων, χορηγεί πιστοποιήσεις για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα τύπου Video Lottery Terminal (VLT), καθώς και άδειες καταλληλότητας τεχνικών μέσων και υλικών στις επιχειρήσεις καζίνων.

Κάθε τυχερό παίγνιο που διεξάγεται με παιγνιομηχανήματα τύπου VLT, που εγκαθίσταται σε πιστοποιημένα καταστήματα, πρέπει να είναι πιστοποιημένο από την Ε.Ε.Ε.Π. Η πιστοποίηση χορηγείται στον κατασκευαστή ή στον εισαγωγέα, ή στον φορέα εκμετάλλευσης (ΟΠΑΠ Α.Ε.) ή στον παραχωρησιούχο.

Αδειοδότηση & Πιστοποίηση στα ηλεκτρονικά τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια

Η Ε.Ε.Ε.Π σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους σχετικούς κανονισμούς, μετά από εξέταση των αναγκαίων προϋποθέσεων, χορηγεί πιστοποιήσεις για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημάτων, η οποία επιτρέπεται μόνο με πιστοποιημένα παίγνια, τα οποία εγκαθίστανται σε πιστοποιημένα παιγνιομηχανήματα και λειτουργούν σε πιστοποιημένα καταστήματα, η δε εκμετάλλευσή τους γίνεται κατόπιν σχετικής αδειοδότησης του ενδιαφερόμενου φορέα.

Πιστοποίηση τεχνικών

Κάθε τεχνικός, προκειμένου να προβαίνει στην εγκατάσταση, επισκευή, αναβάθμιση, συντήρηση και γενικά επέμβαση σε οποιοδήποτε πιστοποιημένο παίγνιο ή παιγνιομηχάνημα, υποχρεούται να έχει λάβει πιστοποίηση της αντίστοιχης ειδικότητας από την Ε.Ε.Ε.Π.

Σχόλια