Την επιστροφή ποσού 4.212.472,50 ευρώ τα οποία αφορούν στο τέλος παρεπιδημούντων και στο τέλος ακαθαρίστων εσόδων των ετών 2013, 2014 και 2015, ζητά από το δήμο Θέρμης το Regency Καζίνο το οποίο λειτουργεί εντός των ορίων του δήμου.

Με προσφυγή την οποία κατέθεσε στο διοικητικό εφετείο Θεσσαλονίκης η επιχείρηση του καζίνου θεωρεί ότι κακώς κατέβαλε αυτά τα ποσά στον δήμο και ζητά να της επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Ο δήμος Θέρμης απορρίπτει τους ισχυρισμούς του Regency Καζίνο προβάλλοντας μια σειρά νομικά επιχειρήματα, επισημαίνοντας παράλληλα ότι τυχόν επιστροφή αυτών των χρημάτων θέτει σε σοβαρούς κινδύνους ακόμη και την ίδια τη λειτουργία του δήμου. Θεωρεί όπως αναφέρει το ” Voria” ότι η προσφυγή «τυγχάνει νόμω και ουσία αβάσιμη» και ότι ασκείται καταχρηστικά «μετά την παρέλευση είκοσι και πλέον ετών από την αδιάκοπη και αδιαμαρτύρητη» εκ μέρους του Regency Καζίνο εκπλήρωση των συμβατικών και νομίμων υποχρεώσεών του, «τις οποίες αίφνης δια της προσφυγής της αμφισβητεί» όπως επισημαίνεται στις προτάσεις αντίκρουσης του δήμου. Η εκδίκαση της προσφυγής ορίστηκε για τις 21 Νοεμβρίου.

Τα επιχειρήματα του Regency Καζίνο

Στην προσφυγή του το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκης αναφέρει εισαγωγικά ότι το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων αποτελεί δημοτικό τέλος που βαρύνει παλαιόθεν(από το 1976) κατ’ αρχήν τα ξενοδοχεία, αλλά και τα καζίνο λόγω της εξομοίωσής τους με τα ξενοδοχεία πολυτελείας. Από το 1989 μέχρι το 2009 ανερχόταν σε 2%. Το 2009 μειώθηκε σε 0,5%. Για την επιβολή του τέλους απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Το τέλος ακαθαρίστων εσόδων αποτελεί δημοτικό τέλος που βαρύνει τα καταστήματα ψυχαγωγίας (εστιατόρια, κυλικεία, μπαρ, ζυθοπωλεία, καντίνες κ.λπ.) τα οποία λειτουργούν εντός των καζίνο. Και αυτό το τέλος μειώθηκε το 2009 από το 2% σε 0,5%. Από τη μείωση αυτή εξαιρέθηκαν όσα τέτοια καταστήματα λειτουργούν εντός των καζίνο. Τέλος, το τέλος ακαθαρίστων εσόδων γι’ αυτού του είδους τα «καταστήματα» σε περιοχές που ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξiας των ακινήτων ισχύει αυτομάτως εκ του νόμου. Για τα λοιπά «καταστήματα» (αυτά δηλαδή που λειτουργούν σε περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων), απαιτείται απόφαση του δήμου.

Περαιτέρω, το Regency Καζίνο επικαλείται μια σειρά λόγους για την επιστροφή των χρημάτων.
– Ότι εκ μέρους του δήμου δεν εκδόθηκαν οι προβλεπόμενες αποφάσεις για την επιβολή των δύο τελών (αναφέρεται λεπτομερώς) ή όσες ελήφθησαν δεν ήταν νόμιμες.
– Ότι η εξαίρεση των καζίνο από τη μείωση από το 2% στο 0,5% αφορά μόνο το τέλος ακαθαρίστων εσόδων και όχι και το τέλος παρεπιδημούντων και επιπλέον, τα καζίνο δεν υπόκεινται στο τέλος ακαθαρίστων εσόδων αλλά μόνον τα «καταστήματα» που λειτουργούν εντός αυτών.
– Ότι η εξαίρεση των καζίνο από τη μείωση των δύο τελών από το 2% στο 0,5% αντίκειται στην αρχή της ισότητας καθώς και στις αρχές της οικονομικής ελευθερίας και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.

Η αντίκρουση από τον δήμο Θέρμης

Ένας από τους λόγους της προσφυγής που επικαλείται το καζίνο είναι ότι για την επιβολή αυτών των τελών (παρεπιδημούντων και των ακαθαρίστων εσόδων) απαιτείται προηγούμενη έκδοση απόφασης (κανονιστικής πράξης) από τον δήμο Θέρμης. Ωστόσο, ο δήμος θεωρεί ότι η καταβολή αυτών των τελών προβλέπεται ρητά από το νόμο καθώς και από τη σύμβαση αδειοδότησης του καζίνο. Επιπλέον, τονίζει πως «το γεγονός ότι η προσφεύγουσα ενώ όπως (αβασίμως) επικαλείται δεν υπάρχει κανονιστική πράξη επιβολής, εκ του πρώτου έτους λειτουργίας της μέχρι σήμερα ανελλιπώς καταβάλλει τα επίδικα τέλη, αποδεικνύει τον ισχυρισμό μας ότι υπάρχει αυτοτελής, νόμιμη και συμβατική υποχρέωση της προσφεύγουσας και δεν χρειάζεται για το νόμιμο και έγκυρο αυτής της υποχρέωσης η έκδοση κανονιστικής απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο». Επίσης, ο δήμος Θέρμης σημειώνει ότι η περιοχή όπου λειτουργεί το καζίνο (Νέο Ρύσιο) εντάσσεται στον αντικειμενικό προσδιορισμό και άρα δεν απαιτείται καν έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με το ύψος του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων. Πέραν αυτών, σημειώνει ότι τόσο η πρώην κοινότητα Ν. Ρυσίου όσο και μετέπειτα ο δήμος Θέρμης έλαβαν μια σειρά αποφάσεων αναφορικά με τα επίδικα τέλη οι οποίες έχουν τη μορφή κανονιστικής πράξης και δεν ανακλήθηκαν, δεν προσβλήθηκαν, δεν ακυρώθηκαν αλλά μέχρι σήμερα είναι νόμιμες και ισχυρές, προς τις οποίες η επιχείρηση του καζίνο συμμορφώθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια χωρίς να τις προσβάλει.

Επίσης, ο δήμος απορρίπτει τον ισχυρισμό του Regency Καζίνο ότι η εξαίρεση από τη μείωση των τελών παρεπιδημούντων και των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων αφορά μόνον τις επιχειρήσεις αναψυχής οι οποίες λειτουργούν εντός των καζίνο και όχι αυτές καθ’ αυτές τις επιχειρήσεις καζίνο. Προς τούτο επικαλείται τις διατάξεις του σχετικού νόμου καθώς και ερμηνευτική διάταξη του ν. 4456/2017, κατά την οποία από τη μείωση των επίδικων τελών εξαιρούνται και οι επιχειρήσεις καζίνο.

Επιπλέον, ο δήμος Θέρμης προβάλει και το νομικό επιχείρημα ότι το Regency Καζίνο δεν έχει έννομο συμφέρον να διεκδικήσει την επιστροφή αυτών των 4,2 εκατ. ευρώ καθώς πρόκειται για χρήματα τα οποία έχει εισπράξει από τους πελάτες του, δηλαδή για ποσά τα οποία κατέβαλαν τρίτοι. «Καθώς το τέλος αυτό έχει καταβληθεί, με ανάλογη εφαρμογή, από τους πελάτες των καζίνο που μετείχαν σε τυχερά παίγνια (καθώς υπολογίζεται με βάση τα ακαθάριστα έσοδα από τη διεξαγωγή παιγνίων), το αίτημα αποδόσεως είναι μη νόμιμο καθώς η απόδοση έχει γίνει από την περιουσία και επί ζημία τρίτων προσώπων και όχι από την περιουσία ή επί ζημία του καζίνου».

Κίνδυνος για τον δήμο

Πέραν των ανωτέρω ο δήμος Θέρμης υπογραμμίζει ότι «με τη σταθερή, αδιάλειπτη και αναντίρρητη εκ μέρους του Regency Καζίνο καταβολή των επιδίκων τελών όλα τα προηγούμενα χρόνια, η επιχείρηση δημιούργησε εύλογα στον δήμο την πεποίθηση ότι είναι δικαιούχος των εσόδων αυτών και ανάλωσε αυτά τα ποσά για την εκπλήρωση του πολυδιάστατου ρόλου του. Η αναζήτηση τόσα έτη μετά την είσπραξη των χρηματικών αυτών ποσών έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την προηγηθείσα συμπεριφορά του Regency Καζίνο, την πεποίθηση που προκάλεσε στο δήμο ότι είναι δικαιούχος και η ανατροπή αυτής της κατάστασης θα περιέφερε το δήμο Θέρμης σε δεινή οικονομική κατάσταση καθώς υπό την τρέχουσα δημοσιονομική συγκυρία και την οικονομική κατάσταση, είναι αδύνατον να επιστρέψει το αιτούμενο χρηματικό ποσό, θα καθιστούσε αδύνατη την πληρωμή υποχρεώσεων όπως η μισθοδοσία των δημοτικών υπαλλήλων και η εκπλήρωση του κοινωνικού σκοπού όπως είναι οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας». Τυχόν επιστροφή αυτού του ποσού θα σήμαινε την κατάσχεση της περιουσίας του δήμου Θέρμης λόγω της αδυναμίας επιστροφής των αιτούμενων ποσών. Για όλους τους ανωτέρω λόγους ο δήμος υποστηρίζει ότι «η υπό κρίση προσφυγή ασκείται καταχρηστικά και ως τέτοια πρέπει να απορριφθεί».

Σχόλια