Στην αναστολή της άδειας παροχής υπηρεσιών στοιχήματος της Royal Highgate Public Company Ltd για περίοδο δύο μηνών, προχώρησε η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων της Κύπρου.

Ο λόγος που ανεστάλη η άδεια της στοιχηματικής εταιρίας από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, ήταν η μη συμμόρφωση της εταιρίας με τους όρους έκδοσης της άδειας Κλάσης Α.

Η ανακοίνωση της Αρχής:

«Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, πληροφορεί τους παίκτες και το ευρύ κοινό ότι ο αποδέκτης Κλάσης Α Royal Highgate Public Company Ltd με αριθμό άδειας Α001 από σήμερα 5 Δεκεμβρίου 2017 δεν δύναται να παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος, δυνάμει του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012, καθώς η άδεια του έχει ανασταλεί για την περίοδο των δυο (2) μηνών.

Διευκρινίζεται ότι, η παροχή υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Α στα αδειούχα υποστατικά των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του αποδέκτη έχει επίσης ανασταλεί για την περίοδο των δυο (2) μηνών.

Η άδεια του αποδέκτη Κλάσης Α Royal Highgate Public Company Limited έχει ανασταλεί λόγω μη συμμόρφωσης με τους όρους έκδοσής της».

Η “Royal Highgate Public Company Ltd” που είναι θυγατρική της Intralot, εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:

«Σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών κανονισμών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της εταιρείας και του επενδυτικού κοινού γενικότερα, πληροφορούμε ότι:

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων έχει αναστείλει με ισχύ από 5 Δεκεμβρίου 2017 την άδεια του αποδέκτη Κλάσης Α ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LIMITED υπ’ αριθμό Α001, αιτούμενη περαιτέρω ενέργειες σε σχέση με συγκεκριμένους όρους και υποχρεώσεις της άδειας.

Η εταιρεία μας έχει κατά το προηγούμενο διάστημα προβεί σε σειρά ενεργειών προς πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές απαιτήσεις της Αρχής και έχει καταθέσει όλα τα έγγραφα προς απόδειξη της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις αυτές. Παρά ταύτα, η Αρχή προχώρησε, απρόσμενα για εμάς, σε μια δυσανάλογα αυστηρή απόφαση αναστολής της άδειας, που αναίτια δημιουργεί αρνητικές εντυπώσεις στο περιβάλλον του αδειοδοτημένου αθλητικού Στοιχήματος και επιφέρει άμεσες συνέπειες για την εταιρεία και το δίκτυο των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων.

Για το λόγο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο θα λάβει άμεσα διαβήματα που θα προστατεύσουν τα δικαιώματα των μετόχων, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των πελατών της, βάσει των Νόμων του Κράτους, των διεθνών πρακτικών και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.

Σημειώνεται ότι η συνεισφορά της Royal Highgate στον Όμιλο INTRALOT (ο οποίος συμμετέχει με ποσοστό 35,08%) για την περίοδο 1/1/2017 έως 30/9/2017 συνοψίζεται ως εξής:

  • Κύκλος εργασιών €12,1εκ. (1,1% του συνολικού τζίρου)
  • EBITDA €-0.1εκ.
  • Κέρδη / ζημιές προ φόρων €-0,2εκ.
  • Κέρδη / ζημιές μετά φόρων €-0,2εκ.
  • Σύνολο ενεργητικού €2εκ. (0,2% επί του συνολικού ενεργητικού),

ενώ για την περίοδο 1/1/2016 έως 31/12/2016:

  • Κύκλος εργασιών €17,7εκ. (1% του συνολικού τζίρου)
  • EBITDA €0εκ.
  • Κέρδη / ζημιές προ φόρων €0,1εκ.
  • Κέρδη / ζημιές μετά φόρων €0,1εκ.
  • Σύνολο ενεργητικού €2,3εκ. (0,2% επί του συνολικού ενεργητικού)

Ως εκ τούτου, η INTRALOT θεωρεί ότι η συμμετοχή της εν λόγω θυγατρικής στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου δεν κρίνεται ουσιαστική».

Σχόλια