Τη μελέτη με τις προτεινόμενες ρυθμιστικές παρεμβάσεις για την προκήρυξη νέων αδειών παρέδωσε στο υπουργείο Οικονομικών η Grant Thornton. Έρχεται άνοιγμα της αγοράς online τυχερών παιχνιδιών και απεριόριστος αριθμός αδειών.

Πιο συγκεκριμένα η μελέτη προτείνει απεριόριστο αριθμό αδειών, αδειοδοτήσεις ανταλλακτηρίων, δύο τύπους άδειας, με τιμή άδειας ανά τύπο τις 500.000 ευρώ -που στην πράξη  περιορίζει τον αριθμό τους-, και καθορισμό των υπό αδειοδότηση παιχνιδιών λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα επιχειρήματα του ΟΠΑΠ για αποκλειστικά δικαιώματα. Εκτιμά ότι με τη σωστή ρύθμιση η αγορά διαδικτύου μπορεί να αναπτυχθεί και να προσφέρει  επιπλέον δημόσια έσοδα 460 εκ. ευρώ σε 11 χρόνια.

Η μελέτη κατά το “ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ” αφού παρουσίασε τι επικρατεί διεθνώς, προτείνει να υιοθετηθεί ένα ανοικτό αδειοδοτικό μοντέλο, με δύο τύπους αδειών, χρονική διάρκεια επτά έτη, δυνατότητα προσφοράς όλων των διαθέσιμων παιγνίων, αδειοδότηση των συνεργατών των παρόχων και ειδική διαδικασία αδειοδότησης των υφιστάμενων παρόχων. Σε λειτουργικό επίπεδο, προκρίνεται η υποχρέωση για εγκατάσταση SAFE διακομιστή εντός της χώρας, για κλειστό σύστημα κύκλωμα πληρωμών και για υλοποίηση συναλλαγών μέσω αποκλειστικά αδειοδοτημένων ιδρυμάτων.

Σε οικονομικό επίπεδο προτείνεται η επιβολή ενός εύλογου ύψους τιμήματος ( 500.000 ευρώ εφάπαξ και 50.000 ετησίως), η αμετάβλητη συμμετοχή ελληνικού δημοσίου επί των ακαθάριστων εσόδων (35%), η τροποποίηση του τρόπου φορολόγησης των κερδών των παικτών (αύξηση αφορολόγητου), η υποβολή εγγύησης (€ 500 χιλ. ή 5% επί των ακαθάριστων εσόδων), η έδρα παρόχου σε χώρα Ε.Ε. και η διατήρηση ελάχιστων οικονομικών προϋποθέσεων (μετοχικό κεφάλαιο 200.000 ευρώ, οικονομική φερεγγυότητα παρόχου και μετόχων του). Η μελέτη τονίζει ότι οι υποψήφιοι πάροχοι διαδικτυακών τυχερών παιγνίων δεν πρέπει να έχουν μετοχική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο των παρόχων υπηρεσιών πληρωμής *ηλεκτρονικά πορτοφόλια και αντίστροφο.

Η προώθηση των ρυθμιστικών αλλαγών στη διαδικτυακή αγορά εκτιμά ότι θα φέρει έναν υψηλό ρυθμό μεγέθυνσης (άνω του 7%), αυξάνοντας συνολικά την αγορά τα επόμενα δώδεκα έτη κατά 1,3 δισ. ευρώ, σε σχέση με εκείνη που θα δημιουργηθεί αν δεν προωθηθούν οι αναγκαίες ρυθμιστικές παρεμβάσεις. Οι σχετικές ρυθμιστικές αλλαγές θα επιτρέψουν τη σημαντική ενίσχυση των δημοσίων εσόδων και εκτιμάται ότι από το 2019 ως το 2030 θα δημιουργηθούν κατά μέσο όρο 40 εκ. ευρώ περίπου πρόσθετα δημόσια έσοδα από τη συμμετοχή στα μικτά κέρδη σε ετήσια βάση ή 460 εκ. ευρώ για όλα τα έτη.

ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το σύνολο της αγοράς τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 1,80 δισ. ευρώ το 2016, σε επίπεδο ακαθάριστων εσόδων, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 4% σε σχέση με το 2015 αλλά μια μέση ετήσια μείωση 1% σε σχέση με το 2011.

Όμως από τη μια πλευρά η επίγεια αγορά τυχερών παιγνίων κατέγραψε μια συνεχή πτώση, ενώ από την άλλη, η διαδικτυακή αγορά ουσιαστικά εδραιώθηκε τυπικά κατά την υπό εξέταση περίοδο. Το ποσοστιαίο μέγεθος της διαδικτυακής αγοράς ως προς το σύνολο να αυξηθεί σημαντικά και πλέον το 2016 έφτασε να αντιπροσωπεύει σχεδόν το 12% της συνολικής αγοράς τυχερών παιγνίων.

Η εγχώρια διαδικτυακή αγορά διαμορφώθηκε σε 216,38 εκ. ευρώ το 2016, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 12% της συνολικής αγοράς τυχερών παιγνίων, εν αντιθέσει με το 2011 που αντιπροσώπευε μόλις το 0,01%.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο από το 2014 έως το α’ εξάμηνο του 2017 ανέρχονται συνολικά σε 157 εκ. ευρώ από τη φορολόγηση των ακαθάριστων εσόδων και σε 13 εκ. ευρώ περίπου από τη φορολόγηση των κερδών των παικτών. Η αγορά παρουσιάζει πολύ υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, καθώς οι τρεις πρώτες εταιρείες της αγοράς συγκεντρώνουν το ~ 92% της συμμετοχής των παικτών και το ~ 94% των ακαθάριστων εσόδων.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Η εξέταση της διαχρονικής εξέλιξης των ακαθάριστων εσόδων δείχνει πως η αγορά των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων αποτελεί το ταχύτερα αναπτυσσόμενο τμήμα της συνολικής αγοράς τυχερών παιγνίων, με μέση ετήσια μεταβολή της τάξεως του 9,52% για την περίοδο 2007-2016. Στο μέλλον εκτιμάται πως η αγορά θα μεγεθύνεται με ένα μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής της τάξεως του 11,02%, αντιπροσωπεύοντας το 2030 περίπου το 30% του συνόλου της αγοράς τυχερών παιγνίων, από το 10% περίπου που ήταν το 2016. Το μέγεθος της διεθνούς αγοράς διαδικτυακών τυχερών παιγνίων ανέρχεται στο ~10% της συνολικής αγοράς παιγνίων, ξεπερνώντας τα 38 δισ. ευρώ (ακαθάριστα έσοδα, GGR) το 2016, καταγράφοντας μια μέση ετήσια αύξηση της τάξεως του ~10% την τελευταία δεκαετία.

Σχόλια