Ισοσκελισμένος παρουσιάζεται ο προϋπολογισμός της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου για το 2019, και μετά την έγκριση του από το Υπουργικό οδεύει προς ψήφιση στη Βουλή.

  • Ο Προϋπολογισμός της Αρχής για το 2019 προβλέπει εισπράξεις και δαπάνες ύψους €6.316.731, δηλαδή παρουσιάζεται ισοσκελισμένος.

Οι κυριότερες πηγές είσπραξης είναι τέλη αιτήσεων (€137.700), το ετήσιο τέλος άδειας (€4.013.770) καθώς και η κρατική χορηγία (€2.302.861). Σύμφωνα με τον περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου Νόμος του 2015 (Ν124(Ι)/2015), και συγκεκριμένα με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 12 του εν  λόγω Νόμου, η χρηματοδότηση της Αρχής για τις ανάγκες του προϋπολογισμού της προέρχεται από κρατική χορηγία, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί στον ετήσιο προϋπολογισμό της.

  • Στον κρατικό Προϋπολογισμό για το 2019 περιλαμβάνονται πιστώσεις για παροχή χορηγίας ύψους €2.302.861 κάτω από το Κεφ.14.01 Άρθρο 04037 «Χορηγία στην Εθνική Αρχή Παιγνίου και Εποπτείας Καζίνου» του Υφυπουργείου Τουρισμού (το συγκεκριμένο κονδύλι έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του ΚΟΤ/Υφυπουργείο Τουρισμού για το έτος 2019).

Σύμφωνα πάντα με το “philenews.com”, οι αποδοχές προσωπικού ανέρχονται στις €155.611 περιλαμβανομένων και των εισφορών στα διάφορα ταμεία και αφορούν τη θέση Εκτελεστικού Διευθυντή με πάγιο μισθό. Οι υπόλοιπες δαπάνες ανέρχονται στα €6.161.120 και καλύπτουν τα έξοδα της Αρχής, την εκπαίδευση, συνέδρια και σεμινάρια καθώς και την αγορά υπηρεσιών/σύμβαση υπηρεσιών.

Στο ποσό περιλαμβάνονται δαπάνες ύψους €3.893.770, οι οποίες αφορούν επιστροφές τελών και άλλων προσόδων στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, αφού η Αρχή εισπράττει και καταθέτει στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας τους φόρους, τέλη αδειοδότησης, τέλη αίτησης και χρηματικές ποινές που οφείλονται από το διαχειριστή ή από άλλο αιτητή αδείας ή αδειούχο σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου Ν124(Ι)/2015.

Σχόλια