Δυο θέσεις εργασίας έχουν ανοίξει στην Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο Κύπρου, μια για λογιστικό λειτουργό (για κάλυψη άδειας μητρότητας) και μια για βοηθό λογιστικού λειτουργού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αρχίσουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους. Συγκεκριμένα, γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας κενής θέσης βοηθού λογιστικού λειτουργού.

Η εν λόγω θέση αφορά σε σύμβαση περιορισμένης / συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας, η οποία θα έχει ως έναρξη την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου και λήξη την ημερομηνία ενός έτους μετά την έναρξη λειτουργίας του αδειοδοτημένου ολοκληρωμένου καζίνου – θερέτρου (αναμένεται να λειτουργήσει μέσα στο 2021). Οι απολαβές είναι μέχρι €16.500 μικτά ετησίως.

Στα καθήκοντα και ευθύνες είναι να εκτελεί λογιστικά καθήκοντα, περιλαμβανομένης και της σχετικής γραφειακής εργασίας και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία. Να τηρεί λογιστικές καταστάσεις, να διενεργεί εγκεκριμένες δαπάνες, να εφαρμόζει τις σχετικές λογιστικές διατάξεις και κανονισμούς και εξασκεί εποπτεία και έλεγχο πάνω σε έσοδα και δαπάνες. Επίσης, να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα: Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. Επιτυχία στην Ανώτερη Εξέταση στη Λογιστική (LCCI Higher) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή κατοχή τίτλου CAT (Certified Accounting Technician), ή κατοχή τίτλου AAT (Association of Accounting Technicians) ή κατοχή διπλώματος Λογιστικής ή κατοχή άλλου ακαδημαϊκού πτυχίου με επιτυχία σε τουλάχιστον 3 μαθήματα λογιστικής (αποδεικνύεται με προσκόμιση ανάλυσης μαθημάτων transcript). Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Στα πλαίσια της διαδικασίας πρόσληψης θα ζητηθούν προσωπικές συστάσεις, λευκό ποινικό μητρώο και επιβεβαίωση μη ύπαρξης συγκρουόμενων συμφερόντων με την Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας το βιογραφικό τους όχι αργότερα από τις 08/02/2019.

Επίσης, γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας κενής θέσης λογιστικού λειτουργού. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα: Μέλος Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ή Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα: λογιστική, χρηματοοικονομικά, οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων, δημόσια διοίκηση σε συνδυασμό με 5ετή πείρα σε λογιστήριο. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η διάρκεια συμβολαίου είναι 10 + 2 μήνες και οι απολαβές μέχρι €33.000 μικτά ετησίως ή μέχρι €2.750 μικτά μηνιαίως.

Στα καθήκοντα και ευθύνες είναι να εκτελεί λογιστικά καθήκοντα, να συνεισφέρει στον έλεγχο τήρησης των λογιστικών αρχείων, να εισηγείται βελτιώσεις στις λογιστικές και διοικητικές διαδικασίες με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης αποδοτικότητας ή/και ελέγχου. Επίσης, να συνεισφέρει στη συμμόρφωση των διαδικασιών με τη σχετική νομοθεσία, στην εφαρμογή της περί σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νομοθεσίας, στην ετοιμασία του ετήσιου προϋπολογισμού και στην ορθή υλοποίησή του, στην ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων.

Μεταξύ άλλων να διενεργεί ή / και εποπτεύει ειδικές έρευνες και μελέτες όπως ανατίθενται, να έχει την ευθύνη ετοιμασίας σημειωμάτων, υπομνημάτων και οικονομικών εκθέσεων, να εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό και να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/ της ανατεθούν από τον Γενικό Διευθυντή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας το βιογραφικό τους όχι αργότερα από τις 08/02/2019.


Πηγή

Σχόλια