Επί τη βάση συνδυαστικής οικονομικής και τεχνικής προσφοράς θα επιλεγεί η εταιρεία στην οποία θα δοθεί η άδεια για τη λειτουργία επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης για τον διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό που έδωσε στη δημοσιότητα η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Το αρχικό τίμημα ορίζεται κατ’ ελάχιστο στο ποσό των τριάντα εκατομμυρίων ευρώ (30.000.000 €).

Η συνολική βαθμολογία του κάθε διαγωνιζόμενου θα υπολογιστεί ως το σταθμισμένο άθροισμα της βαθμολογίας που προκύπτει από την αξιολόγηση της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς του, με συντελεστή στάθμισης 40% για την Τεχνική Προσφορά και 60% για την Οικονομική Προσφορά.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Προσφορών είναι η εξηκοστή (60η) ημέρα από την ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι την 22/04/2019 και το αργότερο έως τις 11:00 (Ώρα Ελλάδος, GMT+2).

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η ΕΕΕΠ δύναται να παρατείνει κατά εύλογο χρόνο την προθεσμία υποβολής των Προσφορών υπό όρους ή εφόσον κρίνει ότι η παράταση είναι αναγκαία για την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας του Διαγωνισμού και τη διασφάλιση επαρκούς ανταγωνισμού.

Αναλυτικότερα:

Η οικονομική προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα βαθμολογηθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:
Α. Αρχικό Τίμημα, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων ευρώ (€30.000.000).
Β. Συνολικό Ετήσιο Τίμημα, για κάθε ημερολογιακό έτος, από το τρίτο (3ο) μέχρι και το εικοστό πέμπτο (25ο), της συνολικής 30ετούς περιόδου παραχώρησης.
Το ύψος της Οικονομικής Προσφοράς κάθε Διαγωνιζόμενου ορίζεται ως το άθροισμα του Αρχικού Τιμήματος και του Συνολικού Ετήσιου Τιμήματος.

Η Τεχνική Προσφορά κάθε διαγωνιζομένου θα βαθμολογηθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια όσον αφορά το μέγεθος της ανάπτυξης και την διασφάλιση της υψηλής ποιότητας κατά τη διάρκεια της Α΄ Φάσης Ανάπτυξης του Έργου:
Α. Ανάπτυξη ξενοδοχείου τουλάχιστον πέντε (5) αστέρων με δυναμικότητα τουλάχιστον δύο χιλιάδων (2.000) κλινών και καθαρή επιφάνεια χώρων για την εξυπηρέτηση των απαιτούμενων αναγκών, δυνάμει του ν. 4276/2014 και της ΥΑ 216/8.1.2015 (Β΄ 10), τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων (60.000) τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.).

Η ανάπτυξη του ανωτέρω χώρου (υπό Α) θα περιλαμβάνει όλες τις επιμέρους υπηρεσίες / εγκαταστάσεις που οφείλει να διαθέτει ένα καζίνο ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 359 του ν. 4512/2018.
Β. Ανάπτυξη συνεδριακού και εκθεσιακού κέντρου με επιφάνεια ίση ή μεγαλύτερη των δώδεκα χιλιάδων (12.000) τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.).
Γ. Ανάπτυξη χώρου συνάθροισης κοινού για αθλητικές ή και πολιτιστικές εκδηλώσεις με συνολικό αριθμό θέσεων ίσο ή μεγαλύτερο των τριών χιλιάδων (3.000).
Δ. Ανάπτυξη Χώρου Καζίνο ίση ή μεγαλύτερη των δώδεκα χιλιάδων (12.000) τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.).
H προσφορά κάθε Διαγωνιζόμενου πρέπει να πληροί επί ποινή αποκλεισμού τα κριτήρια Α, Β, Γ και Δ και τουλάχιστον τις ελάχιστες απαιτήσεις που προδιαγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ


Πηγή

Σχόλια