Οι προϋποθέσεις και απαιτήσεις σε οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των ενδιαφερόμενων, καθώς και συνολικά το πλαίσιο εντός του οποίου θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός για την παραχώρηση άδειας καζίνο στο Ελληνικό αναρτήθηκαν προ ολίγου στον ιστότοπο της Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ).

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισμού (Διεθνής Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Παραχώρηση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέoς φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά ) είναι ο Υπουργός Οικονομικών και αρμόδια για τη διενέργεια η ΕΕΕΠ. Το καζίνο IRC που θα δημιουργηθεί θα έχει κατ΄ελάχιστον 120 τραπέζια και 1.200 VLTs, θα καλύπτει επιφάνεια από 12.000 (ελάχιστη) έως 15.000 μέγιστη) τ.μ., ενώ θα λειτουργεί ξενοδοχείο 5 αστέρων 2.000 κλινών, συνεδριακό κέντρο 12.000 τμ., χώροι ψυχαγωγίας κ.α.

Όπως ήδη από χθες ανέφερε το Capital.gr, έπειτα από τη δημοσιοποίηση στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της διακήρυξης που απέστειλε η ΕΕΕΠ, με την παραχώρηση της 30ετούς ισχύος άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο (Ε.ΚΑΖ.), ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων, θα παρασχεθεί δικαίωμα αποκλειστικότητας στην Περιφέρεια Αττικής, (πλην της χωρικής υποενότητας, στην οποία βρίσκεται και λειτουργεί το “Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.” ή πλην της χωρικής υποενότητας, στην οποία αυτό θα μεταφερθεί).

Για την έγκυρη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης της Σύμβασης κατατίθεται από τους Διαγωνιζομένους Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (7.500.000 ευρώ).

Το VDR

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πληροφορίες αναφορικά με τον Διαγωνισμό μέσω πρόσβασης στο VDR (virtual data room), όπου θα είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή τα Έγγραφα της Σύμβασης Παραχώρησης και λοιπά πληροφορικά στοιχεία. Προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στο VDR, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υπογράψει δήλωση εμπιστευτικότητας. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το ακίνητο (site visit) το αργότερο έως και την δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα πριν από την Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών.

Σχέδιο της Σύμβασης Ακινήτου

Αναφορικά με το Σχέδιο της Σύμβασης Ακινήτου, αυτό θα αναρτηθεί στο VDR και εντός 30 ημερών οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν σχόλια επ΄αυτού. Μετά τη λήξη της διάρκειας του σταδίου σχολιασμού της Σύμβασης Ακινήτου, η ΕΕΕΠ γνωστοποιεί τα σχόλια των Ενδιαφερομένων, ανωνυμοποιημένα, στο ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο τα διαβιβάζει στη LAMDA, η οποία, κατά την απόλυτη κρίση της και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τα εξετάζει και τα αξιολογεί και αποστέλλει στο ΤΑΙΠΕΔ τις απαντήσεις της. Οι απαντήσεις και το τροποποιηθέν σχέδιο της Σύμβασης Ακινήτου διαβιβάζονται από το ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΕΕΠ και αναρτώνται στο VDR.

Τα κριτήρια και η διαδικασία

Στο 86 σελίδων κείμενο της διακήρυξης αναφέρεται πως κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί η “πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας”. Συγκεκριμένα, στο σκέλος της οικονομικής προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου, αυτή βαθμολογείται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

Α. Αρχικό Τίμημα, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων ευρώ (30.000.000 ευρώ).

Β. Συνολικό Ετήσιο Τίμημα, το οποίο υπολογίζεται ως η καθαρή παρούσα αξία των ποσών που θα συμπληρωθούν από τον Διαγωνιζόμενο στον Πίνακα Ετήσιου Τιμήματος (σύμφωνα με το Παράρτημα VIII) για κάθε ημερολογιακό έτος, από το 3ο μέχρι και το 25ο της συνολικής 30ετούς περιόδου παραχώρησης. Το ύψος της Οικονομικής Προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου ορίζεται ως το άθροισμα του Αρχικού Τιμήματος και του Συνολικού Ετήσιου Τιμήματος.

Η συνολική βαθμολογία του κάθε Διαγωνιζόμενου υπολογίζεται ως το σταθμισμένο άθροισμα της βαθμολογίας που προκύπτει από την αξιολόγηση της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς του. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για διάστημα δώδεκα μηνών από την επομένη της ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Η αποσφράγιση του φακέλου με τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα γίνει στις 14.00 την 22α Απριλίου 2019 (Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών), ενώ η αποσφράγιση του φακέλου “Τεχνική Προσφορά”, και του φακέλου “Οικονομική Προσφορά” των ενδιαφερόμενων, θα γίνει σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η ΕΕΕΠ.

Μετά την αξιολόγηση των Προσφορών, η ΕΕΕΠ αποστέλλει πρόσκληση στον Διαγωνιζόμενο, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (Προσωρινός Ανάδοχος) να καταθέσει τα απαιτούμενα έγγραφα νομιμοποίησης. Εφόσον όλη η διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικα στο κείμενο της ΕΕΕΠ πραγματοποιηθεί καλώς, ο Υπουργός προσκαλεί τον Ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης.

Τι αναφέρει η σύμβαση

Ο παραχωρησιούχος οφείλει να εφαρμόσει πρωτότυπες αρχιτεκτονικές λύσεις που θα αποβλέπουν στο να καταστήσουν το IRC (Integrated Resort Casino) σημείο προορισμού. Ως προς το ψηλό κτήριο, ενθαρρύνεται η βελτιστοποίηση της θέας προς τη θάλασσα και το Μητροπολιτικό Πάρκο.

Όπως σημειώνεται στη ΣΑΜ (σ.σ. είναι η από 14.11.2014 Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών, που αφορά στην πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ και που υπογράφηκε μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ ως πωλητή, της GLOBAL ως αγοραστή και της LAMDA ως εγγυητή του ως άνω αγοραστή) η επιχείρηση καζίνο, δύναται να λειτουργήσει στην περιοχή που τοποθετείται στη νοτιοδυτική πλευρά του Μητροπολιτικού Πόλου (και ειδικότερα στη Ζώνη Ανάπτυξης A-A1) με μέγιστο επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης 0,40 στο σύνολο της εκτάσεως, ενώ ως προς την επιτρεπόμενη εντός της ζώνης χρήση “καζίνο”, η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση ορίζεται σε 15.000 τ.μ. και με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 200 μέτρα από τη στάθμη της θάλασσας.

Ακόμη τονίζεται πως οι διαστάσεις του ακινήτου που θα δημιουργηθεί το IRC και οι λοιποί όροι και περιορισμοί που αφορούν στο Ακίνητο θα εξειδικευθούν και οριστικοποιηθούν κατά την εξέλιξη του Διαγωνισμού (σ.σ. εκκρεμούν οι πολεοδομικές ΚΥΑ). Η έκδοση των ΚΥΑ προϋποθέτει τη δημόσια διαβούλευση επί ενιαίας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Δεδομένου ότι οι προσφορές θα υποβληθούν μετά την έκδοση των ΚΥΑ, το σχέδιο της Σύμβασης Ακινήτου θα επικαιροποιηθεί ώστε να αποτυπώνει το ακίνητο με τις διαστάσεις, καθώς και τους όρους και περιορισμούς που θα προβλέπει η αντίστοιχη ΚΥΑ. Στην περίπτωση αυτή και αναλόγως του χρόνου έκδοσης των ΚΥΑ, η ΕΕΕΠ δύναται να παρατείνει την ημερομηνία υποβολής των Προσφορών, ώστε να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος να εκτιμηθούν από τους διαγωνιζόμενους τα νέα δεδομένα καθώς και οι παράμετροι της Σύμβασης Παραχώρησης και της Σύμβασης Ακινήτου που συνδέονται με το ακίνητο, όπως αυτό θα έχει τελικώς καθορισθεί.


Πηγή

Σχόλια