Πριν από λίγες ημέρες εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ το μεγάλο έργο που αφορά τη μετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας στο Μαρούσι και τη δημιουργία ενός πόλου τουρισμού και ψυχαγωγίας, που περιλαμβάνει το καζίνο αλλά και πολυτελές ξενοδοχείο και κατοικίες μεταξύ άλλων.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε τόσο η μετεγκατάσταση του καζίνο από την Πάρνηθα στην περιοχή Δηλαβέρη στο Μαρούσι όσο και το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) της εν λόγω περιοχής και το Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής (ΡΣΕ).

Η απόφαση αποτελεί καθοριστικό βήμα σε μία διαδικασία που ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια και θεσμοθετήθηκε με δύο Νόμους, τον Νοέμβριο του 2017 και τον Μάρτιο του 2021.

Απελευθερώνεται έτσι πλέον μια σημαντική αναπτυξιακή και επενδυτική πρωτοβουλία που θα αναβαθμίσει την περιοχή του Αμαρουσίου, με μετρήσιμα οφέλη για την ευρύτερη περιοχή των βόρειων προαστίων της Αθήνας.

Φορέας της επένδυσης, γνωστής με το όνομα Voria, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, είναι η εταιρεία ΕΚΠΑ Α.Ε., του ομίλου Regency, στην οποία συμμετέχει και η ΕΤΑΔ.

Πώς θα γίνει η μετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας.

Το αντάλλαγμα για τη μεταφορά του καζίνο Πάρνηθας στη νέα θέση καθορίζεται σε 30 εκατ. ευρώ.

Το αντάλλαγμα εξασφαλίζεται από τον Φορέα Υλοποίησης εξ ολοκλήρου μέσω διακριτής, μόνο για τον σκοπό αυτό, αύξησης κεφαλαίου της ΕΚΠΑ ΑΕ, η οποία καλύπτεται αποκλειστικά από τους ιδιώτες μετόχους της, με κατάργηση, δυνάμει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της ΕΚΠΑ ΑΕ, του δικαιώματος προτίμησης της «Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου ΑΕ» (ΕΤΑΔ ΑΕ) για τις νέες μετοχές που εκδίδονται ή με παραίτηση της ΕΤΑΔ ΑΕ από το εν λόγω δικαίωμα, κατά την επιλογή των μετόχων.

Οι νέες μετοχές που εκδίδονται στο πλαίσιο της εν λόγω αύξησης κεφαλαίου της ΕΚΠΑ ΑΕ, διατίθενται υπέρ το άρτιο και αποκτώνται από τους ιδιώτες μετόχους της ΕΚΠΑ ΑΕ, καταβάλλοντας σε μετρητά την αξία διάθεσής τους σε τέτοια τιμή, ώστε οι ιδιώτες μέτοχοι, μετά την αύξηση του κεφαλαίου της ΕΚΠΑ ΑΕ, να είναι κύριοι μετοχών οι οποίες αντιπροσωπεύουν συνολικά ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 51,1% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΚΠΑ ΑΕ. Το ποσοστό της ΕΤΑΔ ΑΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕ, μετά την εν λόγω αύξηση, δεν μπορεί να υπολείπεται του 48,9%.

Η πραγματοποιούμενη επένδυση στο πλαίσιο μεταφοράς του καζίνο Πάρνηθας δεν δύναται να υπολείπεται των 120 εκατ. ευρώ.

Η επένδυση αυτή περιλαμβάνει, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο οικείο επιχειρηματικό σχέδιο της ΕΚΠΑ ΑΕ, τη δημιουργία ενός νέου, ολοκληρωμένου Πόλου Τουρισμού και Ψυχαγωγίας στη νέα θέση, με την αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία πολυδύναμου ξενοδοχειακού συγκροτήματος με υπηρεσίες εστίασης, λειτουργίες πολιτισμού, χώρους συνάθροισης κοινού/συνεδριακό κέντρο, παροχές αναψυχής και καζίνο.

Ο φορέας της επένδυσης διατηρεί υποχρεωτικά για χρονικό διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον ετών από την έναρξη λειτουργίας του καζίνο στη νέα θέση τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας ενώ παράλληλα υποχρεούται να δημιουργήσει μέχρι την έναρξη συνολικής λειτουργίας του καζίνο στη νέα θέση επιπλέον 300 νέες θέσεις εργασίας.

Σχόλια